Text Size

Cilj programa:

Glavni cilj programa je razviti pozitivan odnos djece prema sebi, prema drugima, prema okolišu i prirodi i znanosti. Glavna aktivnost programa je održavanje radionica u osnovnim školama na kojima se djeci objašnjavaju osnove kriptografije i rada sa 3d olovkama, te oni samostalno uz pratnju mentora savladavaju spomenute programe. Na radionicama kriptografije i 3d olovaka djeca i mladi aktivno sudjeluju, međusobno komuniciraju i uče se timskom radu, promišljaju i samostalno donose zaključke, te im se pruža mogućnost izbora kvalitetnih aktivnosti u slobodno vrijeme.

Þ Povijest kriptografije i Matematička kriptografija

Þ Mehanička kriptografija

Þ Lingvistika, Tehnike skrivanja i Informatika